hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Oluf Pedersen kaldelse - I April 1754 bliver Oluf Pedersen kaldet til sognepræst for Snejbjerg og Tj .....
I foråret 1754 skulle Rudolph de Linde til Møltrup, Tanderup, mv., kalde en ny sognepræst til Snejbjerg og Tjørring kirker som han ejede og havde kaldsret til.
Valget faldt, som det dengang var almindeligt, på en ung slægtning der skulle hjælpes lidt på vej, nemlig hans kusine Marie de Leths kommende svigersøn, den unge student Oluf Pedersen fra Ørum.

Men først skulle formalia jo på plads.
Magne Lund har her afskrevet såvel Rudolph de Lindes som Olaf Pedersens ansøgninger til Kongen, samt biskop Brorsons anbefaling og Kongens endelige svar.


Stormægtigste
Allernaadigste Arve – Konge og Herre!

At Sogne Præsten for Sneiberg og Tiörring Menigheder her i Stiftet Hr. Johan Joachim
Henrich Koch, den 3 Hujus1 ved Döden er afgangen, saa og at Velbyrdig Rudolph Linde paa
Möltrup, til det vacante2 Kald hvis aarlige Indkomst kand være 155 rd., haver sig vacandi3.
Sligt skulde ieg herved allerunderdanigst indberette forblivende i alleryderste De..otion

Deres Kongelige Majestæts
allerunderdanigste undersaat
og forbederer
Brorson
Ribe d. 17 Apr. 1754.


Stormægtigste, Allernaadigste
Arve – Konge og Herre!

For Deres Kongel. Majestæts Naade Throne vedlægges i alleryderste underdanighed denne
min Supplicre4, at som ieg af Velædle Rudolf Linde til Möltrup er, som den
allerunderdanigste medfölgende Kalds – Brev udviser, kaldet til at være Sogne Præst for
Sneiberg og Tiörring Menigheder udi Ribes Stift, Londenes Amt i Hamrum Herret beliggende,
udi den afdöde Hr. Johan Jockum Henrich Kochs Hans Stæd, Deres Kongl. Majestæt da af
Höÿ Kongl. Naade mig til samme Kald og Embede Allernaadigst ville confirmere.

Kongernes Konge Velsigne, Bekræfte og stadfæste Deres Kongel. Majestæts Arve – Huuses
Fædrene Stoel og Throne altid og ævindelig, Han Lykkelig og Langvarriggiöre Deres
Kongelige Majestæts Regiering med Naade og Fred:
Dette beder og önsker af hiertet i Allerdÿbeste ÿdmÿghed og Underdanighed.

Deres Kongelige Majestæts
Allerunderdanigste og Uafladelige
Forbedere hos Gud

Oluf Petersen
Ørum dend 26de April A. 1754.


Stormægtigste Monarch
Allernaadigste arve Herre og Konge.

Jeg undertegnede Rudolph Linde til Möltrup haver i den Herres Jesu Navn voceret og kaldet
den Hæderlige og Vellærde Studiosum Oluf Petersen til at være Sogne Præst for Sneiberg og
Tiörring Menigheder, beliggende i Riber Stift, Londenes Amt og Hamrum Herred, udi den
forrige ved Döden afgangne Sognepræst H.h. Johan Joachim Henrich Koch hans Stæd. Thi
skal hand forpligtiget være at prædike og lære Guds reene og sande Ord aldeles efter hellige
Bibelske Skrift, den Augsburgske Confession og de Sÿmboliske Böger, de hellige Sacramenter
rettelig administrere efter Christi vor Frelsers og Saliggiöreres egen Indstiftelse, bruge og
holde Kirke – Disciplinen tilbörligen ved lige, have flittig opsyn med ungdommens
underviisning, formane sine Tilhørere til den sande Gudsfrygt, til Lydighed mod Øvrigheden,
Eendrægtighed og Kjærlighed imellem hverandre indbyrdes, og ellers over alt udi Lærdom og
Levnet saaledes forholde sig, som en retsindig Præste – mand og Guds Ords Tiener egner og
anstaar, at hand kand være Gud til ære, ingen til Forargelse, men alle til et got og priiseligt
Eksempel.
Hvorpaa ieg allerunderdanigst formoder og udbeder mig Deres Kongelige Maÿestæts
Confirmation.
I hvilket allernaadigste haab ieg udi allerdÿbeste ÿdmÿghed til min Död forbliver Deres
Kongl. Maÿestæts, min allernaadigste over Herres og Konges, allerunderdanigste tiener.

R. Linde
Möltrup d. 24 April
1754.


Fr. 5tus.1

G.A.V. At eftersom Os Elskelig Rudolph Linde, haver kaldet og antaget Studiosum Oluf
Petersen, til at være Sogne Præst til Sneiberg og Tiörring Menigheder i Riber Stift udi Vort
Land Nörre Jylland, udi den forrige nu ved Döden afgangne Sognepræst Joachim Henrich
Kochs Stæd, efter det bemeldte Oluf Petersen derpaa den 24 April sidstafvigte meddeelte
Kaldsbrev viidere Formelding, Og nu for Os om Vores allernaadigste Confirmation derpaa
allerunderdanigst Ansögning er bleven giort.
Da ville vi forbemeldte Oluf Petersen, som Sognepræst til fornævnte Sneiberg og Tiörring
Menigheder, allernaadigst have Confirmeret og Stadfæstet saafremt hand ellers, efter
foregaaende overhörelse udi Lærdom saa dÿgtig, Liv og Levnet saa skikkelig, og af den Alder,
efter Loven befindes, at hannem Prædike Embedet kand betroes, Thi skal hand være Os, som
sin absolut og souverain arve Konge og Herre, huld og troe, Vores og Vores Kongelige arve
Huuses gavn og beste søge, vinde og ramme, Skade og Forderv af ÿderst Magt, Evne og
Formue hindre forekomme og afværge, I særdeleshed skal hand samme hellige Embede
troeligen og retteligen forestaa og betiene, samt ikke for nogen Aabenbare, hvis samme hans
Embedes Forretninger vedkommer hemmelig bør at holdes, men sig derudi, saavelsom i alle
andre maader saaledes skikke og forholde, som det en Christelig og troe Siælesörger samt
Retsindig Præst vel egner og anstaar, efter den Eed, hand os derpaa allerunderdanigst giort
og aflagt haver, givet.

Fridericksborg d. 24 Maji 1754.


1Denne måned 2Ledige 3Fri for ydelse 4Ansøgning 5Frederik d. 5te

Arkivsignatur:
Rigsarkivet. Arkivnummer 232.
Danske Kancelli. Indlæg til Jydske Registre 1699-1771
Indhold 1754. Løbenummer D27-50.
Magne Lund 2008

Herunder kopi af Oluf Pedersens ansøgning.


Skrevet af feldborg d. 14/03/2008 00:560 Kommentar(er) · 11699 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk