hammerum-herred.dk
Navigation
Gæster
Forside
Kirkebøger
Batch-Numre
Andre nævnelser
Skifter
Tingbøger
Fast ejendom
Lægdsruller
Familiestof
FS / AO / Wiberg
Kommunalstof
Andre kopier
Slægtstavler
Borris Seminarium
Andre afskrifter
Skat
Artikler
Fotoalbum
Gravsten
Links
Bøger
Søg
Søg i debatforum
Slægtsbøger
Forumindlæg
Ørregårdene - efter Konrad Understrup "Ørre sogn 1915" side 49 - - Den oprindelige Ørregår .....
Ørregård:

Uddrag af Konrad Understrup "Ørre sogn 1915"side 49 -

Ørregård var oprindelig en herregård - Hvornår gården er bygget ved man ikke, den eneste der kunne fortælle det er vel den gamle nabo kirken (antageligt bygget år 1250),der jo nok er ældre end gården. Ørregård brændte 1682 og året efter indgav ejeren Claus Dyre begæring om at nedlægge den som herregård.
Claus Dyre fæstede efter branden gården til Jens Thomsen, som nævnes 1683,1688 og 1702.
1743 beboedes Ørregård af 4 bønder, der hver skattede 3 td. 2 skp 3 Fdk 2 ¼ alb.(Landstingets skøde- og pantebog)
I jordebog om Sindinggård med gods affattet 4. nov. 1778 og læst med Anders Speitzers skøde af 16.juni 1780 er de 4 bønder, som da har gården, nævnt, de har bestemt lige meget hartkorn (det samme som er nævnt I 1743). De nævnes I flg. orden:Anders Larsen, Anders pedersen, Christen Jensen og Lars Jensen.
Efter gl. Laust Nielsen blev Ørregård med den nuværende Jorder (gårdens indmark) solgt til 4 bønder , vel nok de samme som før havde gården I fæste. Hvornår de købte gården ved man ikke, skøde og pantebøgerne fra den tid er vanskeligt tilgængelige, men det har jo nok været kort efter stavnsbåndets løsning.(1788/89) Laust Niels sagde, at den ene mand var vanskelig at komme tilrette med, og de 3 købte ham ud. 1803 synes markerne deromkring at være udskiftede.
Når det hedder at Ørregård brændte 1682 så er måske dog kun borggården gået op I luer. Ladegården lå et godt stykke derfra. I hvertfald brændte laden vist ikke, thi den stod på sin gamle plads, indtil de 3 Ørregårde byggedes 1809-11. Gl.Laust Nielsen, der var født 1795
( nov.-94/vf)!) kunne godt huske laden, der var en gammel bindingsværkslade, som de 3 eller 4 bønder brugte i Fællig ved, at de satte kornet med rodenderne mod hinanden som skel. Materialet af laden blev tildels brugt i de opflyttede gårde, havde egebjælker, bøgespær og lægter vidnede om. På en af egebjælkerne i den østre gårds stuehus stod 1627.(Efter Anton Nielsen). Dette stuehus var flyttet op fra herregårdspladsen, hvor bønderne boede, til de 3 ørregårde byggedes ca. 1810.
Laust Nielsen kunne endnu på sine gamle dage påvise hver af de 3 bønders agre på marken side om side. Efter ham gik der I gamle dage en sti over engen i lige retning fra herregården imod kirken, spor af den ses dog ikke nu.

De 3 Ørregårde:

Niels Lorensens Gaard er den østligste Ørregaard, den ligger kort sydvest for den gl. herregaards grund. Gaarden blev flyttet op af Niels Lausen, som døde her 16. august 1828, 79 år.........
Gården ejedes derefter af sønnen, føromtalte Laust Nielsen, død 1873, 78 år. Hans søn Niels Laursen havde så gården til han døde 80 år gl. i 1905. Den 26. jan. samme år holdt han og hustru guldbryllup. Hans hustru, Maren Nielsdatter. døde i "Granly" 29. nov. 1914 og var 90 år. Hun tjente nogle år hos pastor Sølling. Niels Laursens søn, Anton Nielsen som var smed, havde gården nogle år, han er nu farmer i Amerika.
Deres ældste søn, Laurits Nielsen bor i "Granly" et sted på gårdens mark; han er bl.a. sognerådsmedlem. En 3. søn, Elias Nielsen er lærer og kantor i Stege.- Laurits Nielsens søn, Ingvard Nielsen er skolebestyrer i Århus.
Gården er opbygget 1901 efter en brand. Et stykke sydvest for gården tæt ved landevejen var en gravhøj, som Niels Lorensen lod udkøre for en halv snes år siden, der fandtes et par urner. Højens bund kan kun ses af dem, der vidste, hvor højen lå. Niels Lorensen døde 27.juni 1915.
(Østligste Ørregård - Adresse 2007: Ørrevej 46, Sinding/vf)

Jens Kølbæks gård er den midterste Ørregård, herfra gik vejen, som nu peger mod kirken, I sin tid i retning af herregården. Her boede Peder Madsen, død 1869. Hans svigersøn var Jens Laursen, en søn af gl. Laust Nielsen i den østre gård. Jens Laursen var sognefoged og Dannebrogsmand og havde deltaget i 3 års krigen, hvilket han gerne ville fortælle om. Jeg ser ham endnu trine ind ad kirkedøren og med sikker hånd vende den lille tavle, hvorpå stod kirkestævne. Og det var noget der hørte med til gudstjenesten, at Jens Laursen, når man kom ud af kirken læste sine bekendtgørelser op, navnlig hører jeg endnu ham sige herredsfogdens navn:FEDDERSEN.
Jens Laursen døde i et afbyggersted fra gården 1896, kun 69 år.
Han havde en broder, Niels Kojborg Laursen, som faldt ved Dybbøl 1864. Sønnen Peder Jensen havde gården en tid, og var som faderen sognefoged, han bor nu i Tved i Aulum. En anden søn Laust Jensen, bor i V.Understrup. Mange døtre er gift omkring i nabosognene.
(Midterste Ørregård - Adresse 2007: Foldagervej 12, Ørre/vf)
......................................................................

Niels Olsens gård er den vestligste Ørregård og den bedste af de 3 gårde. Ingen steder har jeg set sværere korn end der i Lars Jensens tid. Fra gården er en prægtig udsigt. På dens søndre mark er udmærket mergelfangst, og herfra sælges mergel til omegnen.
Efter kirkebøgerne at dømme, har samme slægt boet i denne gård de hundred år, den har ligget på sin nuværende plads, og længe før herregårdspladsen. 1774 nævnes Anders Laugesen I Ørregård (vist den samme som I 1778 kaldes Anders Larsen; Lars, Laust og Laue bruges ofte I den tid om samme mand). 1852 er død Jens Andersen I Ørregård, 70 år. Hans enke Kirsten Laugesdatter døde 1867, 81 år. En af deres sønner var Lauge Bundgård, en kendt mand I Gellerup, veteran fra 3-årskrigen, død 1907, 86 år.
Lars Jensen der fik gården efter faderen blev kun 51 år, han døde 1876. Hans hustru Kirsten Hansdatter døde 2 år før, kun 48 år, hun var søskendebarn til biskop Peder Madsen. Det var både fornøjelige og dygtige folk, der holdt meget af børn. Jeg mindes således, at når vi vestfra kom fra skole, stod Lars Jensen ofte ved vejen og sagde til os, at vi skulle komme ind; Kjesten vilde have bud med os. Men det var gerne noget, vi skulle have af hans kone, en kop kaffe eller andet, og Lars Jensen vilde gerne lege med børnene.
De 3 ældste af dets børn var døtre Kirsten Marie er gift med Hans Åby, og deres datter er nu kone i gården; Kirstine gift med Kristen Foldager, døde 1893, Karen Marie var gift med Mikkel Østergård.
Af de 4 sønner havde den ældste, Jens Larsen, gården, som han opbyggede, han var en velbegavet mand og interesserede sig bl.a. for politik. Ved hans båre sagde Holmgård, at hvis han havde levet, havde Ørre måske igen fået en rigsdagsmand (før var det P.Knudsen).Jens Larsen døde 16.oktober 1889, dagen efter at han fyldte 29 år. På hans gravsten har hans søskende skrevet:"Dit minde lever i vore hjerter". Og det gælder endnu udover søskendeflokken.
De 3 andre sønner har studeret. Hans Abildtrup Larsen er læge I Holsted, Anders Larsen er pærst I Jelling og Svenning Larsen overretssagfører i København.

(Vestligste Ørregård - Adresse 2007: Foldagervej 11, Ørre 7400 Herning/vf)

Skrevet af Vibeke Foldager d. 30/09/2007 01:100 Kommentar(er) · 15232 Fremvisninger - Udskriv
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal være medlem for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Copyright © 2004 by a.f.
webmaster@dis-danmark.dk